Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Lòng gái

Đọc Tuỳ Viên thi thoại, gặp chuyện "quen quen". Không chỉ nhắc lại câu chuyện, cụ Viên Mai còn có thơ vịnh chuyện này:


Thoại 131

Lòng gái thường nặng bên chồng, xưa nay vẫn thế. Vào khoảng đời Tần, Nam Việt là một bộ lạc mán rất mạnh. Họ rất tài bắn nỏ, mỗi mũi tên đồng bắn ra có thể giết chết đến mươi người. Triệu Đà lấy làm lo, nhân Nam Việt vương có con gái là nàng Lan Châu, vẻ người nhan sắc đã đến tuổi cập kê lại tài cách chế nỏ, phóng nỏ. Triệu Đà bèn sai sứ hỏi nàng Lan Châu cho con trai mình và bằng lòng cho con sang ở rể.

Không quá ba năm, chàng rể đã học được hết phép chế nỏ, phóng nỏ. Triệu Đà bèn khởi binh đánh Việt và bắt được vua Việt đem về. Việc này thấy chép ở sách Việt kiêu chí. Tôi (Tuỳ Viên) bèn vịnh rằng:

Triệu vương phu tử khai biên giới
Lại chủng Lan Châu nhất đoá hoa
Đồng nỗ tam thiên tuỳ tế khứ
Nữ nhi tâm thái vị phu gia


Không có nhận xét nào: