Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

Pháp trị và đức trị

"Nhà nước pháp quyền vẫn cần đức trị".

Có thể.

Nhưng chắc chắn kẻ phát biểu câu này là kẻ thần kinh, hihi.