Thứ Hai, 26 tháng 11, 2018

Lao động

Lao động trực tiếp làm nhiều công việc cần thiết, và nhiều công việc cần thiết khác không làm, hoặc không được làm.

Lao động gián tiếp cũng làm nhiều công việc cần thiết, và làm, hoặc gây cho người khác phải làm, nhiều công việc không cần thiết.


Sent from my iPhone

Không có nhận xét nào: