Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

Phản biện

Vẫn có người, dường như ngủ mơ, nói về tư duy phản biện, trong vụ 231 cái tát.

Phản biện, ở đất nước này ư? Chưa nói đến học sinh, mà ngay cả cô giáo chúng, và cô giáo của cô giáo chúng. Và ...


Sent from my iPhone

Không có nhận xét nào: