Thứ Hai, 12 tháng 2, 2024

Trần ai đếch chỗ


Tưởng đến khi vinh hiển coi thường
Song nghĩ lại trần ai đếch chỗ
(Cao Bá Quát) 

Tội nghiệp chốn trần ai. Có chỗ nào ta trú tạm?

Không có nhận xét nào: